Vedtægter for Slagelse Cykle Ring

Stiftet den 11. maj 1932.

Kapitel 1: Navn og formål:

§1 - Klubbens navn er Slagelse Cykle Ring (kaldet SCR eller klubben) med hjemsted i Slagelse Kommune.

§2 - Klubbens formål er at fremme cykelsporten, specielt landevejsløb og er herunder forpligtet af de for Danmarks Cykle Union for landevejsløb til enhver tid gældende love, reglementer, bestemmelser samt vedtægter.

Kapitel 2: Medlemmerne:

§3 - Klubben optager enhver person inden for landevejscykling der er fyldt 8 år og trafiksikker. Personer, der vil støtte Slagelse Cykle Rings arbejde for cykelsportens fremme, kan optages som kontingentfrie passive medlemmer af klubben. Forældre til aktive ryttere under 18 år er kontingentfrie passive medlemmer af SCR.

§4 - Ved indmeldelsen betales mindst et halvt års kontingent forud. Ved indmeldelsen modtager nyt medlem et eksemplar af SCR’s vedtægter.

Stk. 2. Nye ryttere har 4 ugers kontingentfri prøvetid og er først medlem, når indskud og kontingent er betalt.

Stk. 3. Alle medlemmer af SCR er forpligtet til køre i godkendt klubtøj ved såvel cykelløb som ved træning.

§5 – Indmeldelse/Udmeldelse for aktive medlemmer gælder kun, når den tilgår klubben skriftligt.

§6 - Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen, og intet medlem må stå i mere end 2 måneders restance.

§6a – Der kan være forskel på kontingentsatser i aldersklasser.

§7 - det tilfælde et medlem modarbejder klubbens interesser, eller opfører sig upassende, således at det kan virke til skade for klubbens anseelse, kan vedkommende, når et flertal af bestyrelsen stemmer derfor, udelukkes af klubben. Sagen vil derefter blive forelagt medlemmerne til endelig afgørelse ved førstkommende generalforsamling.

Stk. 2. Senior og junior medlemmer i Slagelse Cykle ring skal hjælpe til (før, under og efter,) når klubben har åbent løb og andre arrangementer som er økonomisk indbringende for klubben. Det tillades at køre det åbne løb eller deltage i arrangementet, hvis senior/junior medlem stiller med en voksen hjælper (over 18 år).

U13, U15, U17 medlemmer i Slagelse Cykle Ring Hjælper (før og efter) med lette opgaver når klubben har åbent løb og andre arrangementer som er økonomisk indbringende for klubben.

U11, U13, U15, U17 medlemmer i Slagelse Cykle Ring har lov til at køre det åbne løb eller deltage i arrangementer.

Forælder til U11, U13, U15, U17, medlemmer skal stille med minimum 1. Forælder eller anden voksen person (over 18 år) som hjælper (før, under og efter,) når klubben har åbent løb og andre arrangementer som er økonomisk indbringende for klubben.

Er man forhindret til anden side er det muligt at melde afbud.

Bestyrelsen kan give dispensation fra kapitel 2, stk. 2, såfremt der er hjælpere nok.

§8 - Licenshavende ryttere af SCR må kun indgå individuelle sponsorkontrakter med bestyrelsens samtykke.

§9 - Æresmedlemmer kan udnævnes af ordinærbestyrelsen.

Kapital 3: Bestyrelsen:

§10 - Bestyrelsen består af 5 - 7 medlemmer der vælges på generalforsamlingen.

Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode.

Stk. 2. Halvdelen af bestyrelsen vælges i ulige år, modsat halvdel vælges i lige år.

Stk. 3. På førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig f.s.v. angår kasserer og øvrige arbejdsområder.

Stk. 4. For at være valgbar til bestyrelsen kræves, at den pågældende er fyldt 18 år på valg tidspunktet. Endvidere skal du være aktiv eller passiv medlem af SCR.

Stk. 5. Licenshavende ryttere kan vælge en repræsentant fra deres side, der kan være bisidder i bestyrelsen, uden dog at have stemmeret eller på anden måde deltage i bestyrelsens dispositioner.

§11 – Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter, der vælges for 1 år.

§12 - På første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling fastsætter bestyrelsen forretningsordenen for det kommende år.

§13 - Bestyrelsesmøde indkaldes med mindst 1 uges varsel af den opgaveansvarlige, når der finder anledning dertil, eller på skriftligbegæring af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer med opgivelse af emner til forhandling.

Stk. 2. Den opgaveansvarlige leder forhandlingerne, og i tilfælde af stemmelighed frafalder forslaget.

Stk. 3. For at bestyrelsen kan være beslutningsdygtig, skal mindst ½-delen af medlemmer være til stede.

Kapitel 4: Regnskab og tegningsregler:

§14 - Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december (kalenderåret)

Stk. 2. Kassereren forelægger klubbens regnskab for økonomi på hvert bestyrelsesmøde bestående af

a) Indtægter

b) Omkostninger

c) Restancer uanset art

d) Indestående på konti i pengeinstitut

Stk. 3. Regnskabet kan ikke gå i minus medmindre det er aftalt med bestyrelsen.

Stk. 4. Klubbens bestyrelse er bemyndiget til at indsætte et revisionsfirma, til at varetage bogføring og regnskab, såfremt der ikke er en kasserer til at varetage denne opgave.

§15 - Klubbens pengemidler indsættes på en konto i pengeinstitut, men kassereren/tegningsberettigede har ret til i sit værge at have et beløb stort 3.000 kr.

§16 - Slagelse Cykle Ring kan i alle forhold tegnes af formanden i forening med kasseren og et bestyrelsesmedlem. Alternativt af 4 bestyrelsesmedlemmer i forening

§17 - Revision af klubbens regnskaber skal foretages mindst en gang om året af klubbens revisorer, der er valgt på generalforsamlingen

Stk. 2. Revisorerne kan foretage uanmeldt revision.

§18 - Det reviderede regnskab skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse efter at være blevet godkendt af bestyrelsen.

Kapital 5: Generalforsamlingen:

§19 - Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle forhold omkring SCR.

§20 - I sidste halvdel i februar måned afholdes den ordinære generalforsamling, der skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen sker via klubbens hjemmeside. Første generalforsamling efter vedtagelse af disse vedtægter er i februar 2023.

§21 - Forslag(skriftlige), der ønskes behandlet skal være den opgaveansvarlige i hænde senest 7 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

§22 - Fordeling af midler. Fondssøgninger koordineres med bestyrelsen og skal benyttes til det ansøgte formål

§23 - Generalforsamlingen vælger ved håndsoprækning en dirigent, der leder forsamlingen i overensstemmelse med klubbens vedtægter og som afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes fremlæggelse.

Stk. 2. Referat over generalforsamlingen skal godkendes på første bestyrelsesmøde.

Stk. 3. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Valg af 2 stemmetællere til, ved skriftlig afstemning

4. Klubbens beretning

5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

6.Indkomne forslag

7. Valg af:

b. 2-3 bestyrelsesmedlemmer

c. 2 suppleanter

d. 1 revisor

e. 1 revisorsuppleant

8. Fastlæggelse af kontingentsatser

9. Eventuelt

§23 - For at have stemmeret på generalforsamlingen kræves, at medlemmet:

a) Har været medlem i mindst 6 måneder

b) Ikke står i restance med kontingent

c) Er personligt til stede, børn under 16 år kan repræsenteres ved en forælder

Stk. 2. Al afstemning foregår ved håndsoprækning, såfremt intet andet forlanges. Ved personvalg med flere foreslåede kandidater forlanges altid skriftlig afstemning.

Stk. 3. Alle afstemninger afgøres ved almindeligt flertal undtagen vedtægtsændringer, der kræves 2/3-dels flertal af de afgivne stemmer.

§24 - Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder det nødvendigt, eller når mindst 3/4 af de aktive medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. Den skal være afholdt senest 1 måned efter begæringen.

Kapital 6: Ophævelse af klubben:

§25 - Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages, hvis mere end 75% af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor, dog kan opløsningen ikke realiseres, før klubbens pengeforhold er endeligt afviklet. De tilstedeværende midler, ejendele og formue kan ingenlunde deles, men skal tilfalde den til den tid øverste institution indenfor cykelsporten, og skal anvendes til fremme af denne.

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen 1974.

Med ændringer på generalforsamlingen den 30/10 1978

Med ændringer på generalforsamlingen den 31/10 1988

Med ændringer på generalforsamlingen den 28/10 1991

Med ændringer på generalforsamlingen den 28/10 2002

Med ændringer på generalforsamlingen den 25/1 2011

Med ændringer på generalforsamlingen den 28/2 2012

Med ændringer på generalforsamlingen den 26/2 2013

Med ændringerne på generalforsamlingen den 28/2 2017

Med ændringerne på generalforsamlingen den 05/10 2021

Med ændringerne på ekstraordinærgeneralforsamlingen den 28/03 2022